ANBI / AVG

ANBI

1. Artikel 1. Naam

 a. De Gemeente draagt de naam: Baptisten Gemeente , hierna te noemen: de Gemeente, vastgelegd in de Statuten van 24-6-2012

 b. De Gemeente is gevestigd te Heemskerk en is aangesloten bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

 c. De Baptisten Gemeente maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar Nederlands recht.

Artikel 2. Grondslag

De Gemeente leeft uit en weet zich gebonden aan de openbaring van God, zoals die door de Bijbel en de Heilige Geest tot haar komt.

Daarom belijdt zij Jezus Christus als de eniggeboren Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld.

De Here Jezus heeft twee instellingen gegeven: Doop en Avondmaal.

Op deze belijdenis doopt zij een ieder, die Jezus Christus heeft aanvaard als Heiland en Heer.

De doop geschiedt door onderdompeling, hierna te noemen: doop.

Artikel 3. Opdracht en doel

De opdracht van de Gemeente is:

a. Jezus Christus te verkondigen en van Hem te getuigen in woord en daad.

b. mensen tot God de Vader te brengen door het geloof in Jezus Christus als Verlosser.

c. Van Jezus Christus blijvend te getuigen in woord en daad, zowel in de Gemeente maar vooral ook buiten de Gemeente.

d. allen die Hem belijden, op hun belijdenis te dopen en samen een gemeenschap van gelovigen te vormen, die leeft met de Bijbel als richtsnoer.

e. open te staan voor belangstellenden, bezoekers, gasten en zoekenden.

f. haar leden, vrienden en gasten op te bouwen in geloof en hen te leiden tot navolging van Jezus Christus.

g. in de liefde van Jezus Christus te leven.

h. de gemeenschap met Jezus Christus te bevorderen en te beleven met en door de Heilige Geest.

i. Elkaar in gehoorzaamheid en in navolging van Jezus Christus te dienen en te steunen op de weg van het geloof.

j. dienstbaar te zijn aan allen door de liefde maar in het bijzonder aan diegene die Jezus Christus nog niet kennen.

k. in de samenleving een voorbeeld te zijn in hoe God wil dat mensen met elkaar en met de schepping omgaan.

De Unie van Baptisten gemeenten in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptisten gemeenten, die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Het RSIN (fiscaal) nummer is:007060774.

3.   Contactgegevens.

      Post-of bezoekadres: Maerten van Heemskerckstraat 43, 1964 EC Heemskerk

                                                Tel. 0251-253011 (kapel)

                                                Tel. 0251-292217 (secretariaat)

                                                Email: secretariaat@baptistenheemskerk.nl

                                                KVK nummer 76441660

4.   Bestuurssamenstelling

      Het kerkbestuur van Baptisten Gemeente Heemskerk bestaat uit:

      a. De voorzitter

      b. Secretaris

      dc Penningmeester

     Zij worden ondersteund door coördinatoren uit verschillende werkvelden.

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

     Wij willen een missionaire gemeente zijn. Als gemeente geloven wij in het reddende werk van Jezus Christus.

   Als kerk willen we mensen de weg wijzen naar Jezus Christus. Hierbij willen wij het evangelie van Jezus Christus verkondigen zoals beschreven in de Bijbel. Bijbels onderwijs geven aan volwassenen, jeugd en kinderen,  het houden van samenkomsten en voorzien in geestelijke en pastorale hulp voor de gemeenteleden en de vaste bezoekers van de gemeente en aan iedereen die daarom vraagt.

  Op diaconaal gebied wil de gemeente ook binnen haar mogelijkheden steun verlenen.

    Het bevorderen en financieel ondersteunen van zendings-en evangelisatiewerk in binnen-en buitenland.

   De Baptisten Gemeente Heemskerk maakt deel uit van de Unie van Baptisten Gemeente.

   De link naar het beleidsplan van de Unie is:

   http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

  Het beleidsplan bevat twee bijlagen.

      De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

      De link naar bijlage 2 is : http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6.   Beloningsbeleid

     Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptisten Gemeenten.

     Zie:  Salarisbrief_2021_Unie.pdf (baptisten.nl)

             http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

    Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

   7.   De doelstelling van de Unie van Baptisten Gemeenten

      De statuten van de Unie van Baptisten Gemeenten vermeldt in haar statuten

   Art. 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen: de Unie.

           2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

          3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het

             Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

   Grondslag

   Art. 2.     De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot

               hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon

               van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker

               en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

   Doel

   Art. 3          Het doel van de Unie is:

                   a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;

                   b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de

                       beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;

                   c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen-en buitenland.

   Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

   http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

   http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

   http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

   8.   Verslag van de activiteiten van de gemeente.

      Erediensten op zondagen ,praiseavonden, bijbelstudiegroepen, zangkoor, begeleidingsgroep, zondagschool,

      crêche, vrouwenkring, pastorale werkgroep, deelname Sonrise zomeractiviteiten voor jeugd, eetclub voor

      ouderen(ook voor niet-leden) , ondersteuning zendingsactiviteiten Oost-Europa en Spanje, etc.

9. Financieel resultaat 2023 en begroting 2024 Zie: Financieel Resultaat 2023

 

AVG

Privacyverklaring

In de onderstaande privacyverklaring leest u hoe de Baptisten Gemeente Heemskerk met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

De Baptisten Gemeente Heemskerk hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy rondom het gebruik van de website www.baptistenheemskerk.nl. De Baptisten Gemeente Heemskerk handelt hierbij als het gaat om privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

De Baptisten Gemeente Heemskerk is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de website www.baptistenheemskerk.nl. De Baptistengemeente Heemskerk verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, behalve als wet- en regelgeving hiertoe verplichten. De persoonsgegevens worden door de Baptistengemeente Heemskerk uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die op deze pagina worden omschreven. In alle andere gevallen worden bedoelde persoonsgegevens vernietigd.

 

Gebruik van gegevens

Via de website www.baptistenheemskerk.nl worden persoonsgegevens verwerkt omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u in contact met ons wilt komen, zich aan wilt melden voor een bijeenkomst of informatie wilt ontvangen. Persoonsgegevens die u op deze wijze via het contactadres op de website opgeeft, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

 

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wanneer u contact met ons opneemt wordt vertrouwelijk behandeld. Wij vragen u niet meer gegevens te sturen dan strikt noodzakelijk is.

 

Ontvangt u informatie die u niet meer wilt ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten via een bericht aan secretariaat@baptistenheemskerk.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht zich tot De Baptistengemeente Heemskerk te richten met een verzoek om inzage. Dat doet u door een verzoek hiertoe te sturen naar secretariaat@baptistenheemskerk.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Wilt u meer weten van het privacybeleid van de Baptistengemeente, dan kunt u hiervoor ook contact opnemen met secretariaat@baptistenheemskerk.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Baptisten Gemeente 2023 

Informatie ANBI Gegevens

Telefoon

0251 253011

Email

secretariaat@baptistenheemskerk.nl

Adres

Maerten van Heemskerckstraat 43, 1964 EC Heemskerk